Αναζήτηση

#AEDENIMCHALLENGE

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καλυφτάκη 5, Κηφισιά, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) με τίτλο: « #AEDenimChalenge», στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της American Eagle.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των ανήλικων διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι η συμμετοχή τους φέρει τη συγκατάθεση των γονέων /κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων / κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στον διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 01/10/2020 έως 30/11/2020. Συμμετοχές γίνονται δεκτές όλο αυτό το διάστημα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ως εξής: O εκάστοτε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας (α) follow τη σελίδα του American Eagle gr  στο Instagram https://www.instagram.com/americaneaglegr/?hl=el (β) like στο post του διαγωνισμού (γ) comment με mention 2 φίλους του, (δ) θα πρέπει να ανεβάσει μία φωτογραφία στο προσωπικό τους προφίλ στο Instagram, φορώντας American Eagle Jean και να χρησιμοποιήσει τα hashtags #AEDenimChallenge #AEJeans και #AExME. Με την υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση.

5. Ανάδειξη Νικητών

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, στην οποία θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή. Η κλήρωση θα αναδείξει 1 νικητή, ο οποίος θα κερδίσει από 6 τζιν παντελόνια της επιλογής του. Τα παντελόνια μπορεί να τα παραλάβει μέχρι και 31/05/2021 μόνο από τα φυσικά καταστήματα. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με γραπτό μήνυμα μέσω του Instagram. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μέσω Instagram story. Ο νικητής, αφού ενημερωθεί κατά τα ανωτέρω σχετικά με την ανάδειξή του ως νικητής και προκειμένου να αποδεχθεί το δώρο του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το americaneaglegr μέσω της σελίδας του στο Instagram. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να στείλει σε προσωπικό μήνυμα τα παρακάτω στοιχεία (ήτοι, όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) και να το αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 07/11/2020, για να λάβει τις οδηγίες για την παραλαβή του δώρου του.

6. Δώρα Διαγωνισμού

Ο νικητής θα κερδίσει American Eagle Jeans για όλο το χρόνο. Ο αριθμός των jeans δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 6 τεμάχια.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα. Οι νικητές δε, οφείλουν να συμπεριφέρονται νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

7. Προσωπικά Δεδομένα – Προστασία Προσωπικότητας

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων φυλάσσονται με επιμέλεια από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ. 207/98 και 79/200 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/20000 όπως και το Ν. 3471/06 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από το διαγωνισμό (εφόσον απαιτούνται από τη φύση του διαγωνισμού) και περιλαμβάνουν όνομα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, δίνουν στην Εταιρεία τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί τους για θέματα σχετικά με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των Κατόχων.

8. Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της σελίδας της Εταιρείας στο notos.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη. Η ευθύνη της Notos com Συμμετοχές Α.Ε.Β.Ε. περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Notos com Συμμετοχές Α.Ε.Β.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση.

9. Παρατηρήσεις

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

10. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.