Αναζήτηση

ΌΡΟΙ GIVEAWAY

Όροι Κλήρωσης:

 

Σκοπός

Η εδρεύουσα στην Κηφισιά Αττικής (Καλυφτάκη 5) εταιρεία, «Notos Com Συμμετοχές» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει, μία Κλήρωση - Προωθητική ενέργεια με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Κλήρωση έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια της Κλήρωσης. Απαγορεύεται η συμμετοχή στην Κλήρωση των εργαζομένων στη Notos Com Συμμετοχές καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους. Η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων προκειμένου να εξακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόδοσης του Επάθλου.

 2. Διάρκεια συμμετοχής στην Κλήρωση: ορίζεται από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στη σελίδα της προωθητικής ενέργειας μέχρι και την 31/10/2021, στις 00:00. H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στη 01/11/2021, στα γραφεία της «Διοργανώτριας» στις 16:00.

 3. Τρόπος Συμμετοχής στην Κλήρωση. Για να συμμετάσχει κάποιος στην Κλήρωση θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα της προωθητικής ενέργειας και να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η «Διοργανώτρια» με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην Κλήρωση και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 5 κατωτέρω. Αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές, δικαίωμα στα Δώρα θα έχει μία μόνο φορά (την πρώτη χρονικά κλήρωση).
 4. Ενημέρωση για την ανάδειξη των νικητών. Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στο notos.gr. Οι νικητές θα ενημερωθούν διά τηλεφώνου ή μέσω email. Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στην κλήρωση, 2 άτομα θα αναδειχθούν νικητές στη 01/11/2021, με τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής των συμμετεχόντων, μέσω ειδικού software. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την επομένη. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της «Διοργανώτριας» πως οι συμμετέχοντες δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια της «Διοργανώτριας» ο συμμετέχοντες αυτοί να αποκλειστούν. Οι νικητές θα κληθούν να αποδεχθούν το δώρο τους εντός 10 ημερών και να ενημερωθούν για τα περαιτέρω διαδικαστικά. Αν κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του και δεν επικοινωνήσει εντός 10 ημερών, τότε χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου. Πιο συγκεκριμένα, αν οποιοσδήποτε νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα 10 ημερών μετά την κλήρωση, ήτοι έως τις 11/11/2021 και ώρα 16:00, η Notos Com Συμμετοχές θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, ήτοι έως τις 15/11/2021 και ώρα 16:00, η Notos Com Συμμετοχές θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
  Το ίδιο ισχύει και για τους τρεις (3) επιλαχόντες. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση παράδοσης του δώρου) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο,  δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος ή λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων. (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους. (δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές. (ε) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου. Κατά την παραλαβή του δώρου, ο κάθε νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.

  Η «Διοργανώτρια» απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στη Κλήρωση.

 5. Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους της Κλήρωσης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων /όρων στην σελίδα της Εταιρείας.

 6. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η «Διοργανώτρια» δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας των συμμετοχών στη Κλήρωση), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας της με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει τη Κλήρωση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η «Διοργανώτρια» θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση της Κλήρωσης με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.
 7. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στην περιουσία, τα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα, λοιπά διακριτικά των εταιρειών και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 8. Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης

  Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόμενων ή στο πλαίσιο της Κλήρωσης η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του notos.gr. Σε διαφορετική περίπτωση, η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Με την συμμετοχή στην Κλήρωση, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο της Κλήρωσης ή και μετά το πέρας αυτής. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι συμμετέχοντες, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της Κλήρωσης. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την «Διοργανώτρια» και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της «Διοργανώτριας» με email για νέα ή προσφορές κλπ. Oι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, πέρα από τους παρόντες Όρους Χρήσης, για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με τη συμπλήρωση της φόρμας του διαγωνισμού. Η «Διοργανώτρια» δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήματος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, λόγω κακής λειτουργίας του ιστοχώρου. Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) τη συμμετοχή των χρηστών στην εν λόγω Κλήρωση, χωρίς την συγκατάθεση τους, ακόμη και μετά την λήξη της ως άνω Κλήρωσης. Εξυπακούεται ότι οι χρήστες δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την «Διοργανώτρια». Η συμμετοχή στην Κλήρωση αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Κλήρωσης καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με νέες προωθητικές ενέργειες από τον Δωροθέτη. Η «Διοργανώτρια» ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στη Κλήρωση, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Δώρου σε αυτούς. Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «Διοργανώτριας», ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών της Κλήρωσης και στην απόδοση των Επάθλων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

  Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, ο Δωροθέτης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.

  Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται.

 9. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων ασφαλείας η «Διοργανώτρια» δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Μετά τη λήξη προωθητικης ενέργειας, καθώς και τη διανομή των δώρων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.
 10. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο. Η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τη Κλήρωση και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιλεγμένη ομάδα/ αρμόδια υπηρεσία της Notos Com Συμμετοχές. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με την ως άνω Κλήρωση, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

  Η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς τη «Διοργανώτρια», προκειμένου να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στα πλαίσια των ανωτέρων σκοπών, σε αρχείο που θα  δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του απορρήτου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΕΚ2016/679 ως ισχύει, καθώς και οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (αρ. 12-22GDPR), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη επεξεργασίας εταιρία Notos Com Συμμετοχές, με έδρα την Κηφισιά, στην οδό Καλυφτάκη 5, ΤΚ 14564  ή με email στη διεύθυνση  dpo@notoscom.gr.

  Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν καταχωρηθεί στο site της «Διοργανώτριας».

  Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, στο 211 188 3012 .