Αναζήτηση

ΌΡΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

Όροι Διαγωνισμού:

 

Σκοπός

Η ραδιοφωνική εκπομπή «Ο,τι έγινε έγινε» (εφεξής «εκπομπή») διοργανώνει διαγωνισμούς κατά την διάρκεια των εκπομπών της. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται με σκοπό την ανάδειξη τυχερών  που θα κληρωθούν ανάμεσα από τους συμμετέχοντες ακροατές των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα ισχύος των διαγωνισμών. Ο εν λόγω διαγωνισμός «Notos Radio Campaign» συνδιοργανώνεται από την εκπομπή σε συνεργασία με το ηλεκτρονικό πολυκατάστημα με διακριτικό τίτλο «notos.gr» και την εταιρία με την επωνυμία Notos Com Συμμετοχές ΑΕΒΕ (εφεξής «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στην Αττική , στην Καλυφτάκη 5, Κηφισιά.

 

Συμμετοχή

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατά το χρόνο συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται ανά περίπτωση (π.χ. συμπλήρωση φόρμας). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ακροατής-συμμετέχοντας θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή του.
 3. Ο διαγωνισμός ξεκινά από την ώρα ανακοίνωσής του από την εκπομπή και λήγει στην προκαθορισμένη επί της ανακοίνωσης ημερομηνία.
 4. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Notos Com Συμμετοχές ΑΕΒΕ, οι υπάλληλοι των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 1ου βαθμού. Σε περίπτωση συμμετοχής των παραπάνω προσώπων και ανάδειξής τους όπως ορίζεται κατά την κατωτέρω διαδικασία, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού τους σε οποιοδήποτε στάδιο.
 5. Είναι δυνατή η πολλαπλή συμμετοχή ενός προσώπου στο διαγωνισμό, με την προϋπόθεση να μην επαναλαμβάνεται το ίδιο email για την συμμετοχή, όμως μια συμμετοχή μπορεί να κερδίσει κάθε φορά. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση ηλεκτρονικού μηνύματος στο συμμετέχοντα που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της συμμετοχής του. Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για τις οποίες ο συμμετέχων έχει διαβάσει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής. Στο κεντρικό λογισμικό σύστημα θα τηρείται αρχείο που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα ή ακυρότητα κάθε συμμετοχής. 
 6. Το μήνυμα συμμετοχής δεν αποτελεί έγγραφο ταυτοπροσωπίας, πρέπει απαραίτητα ο νικητής να έχει πάντα μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την παραλαβή του δώρου.

 

Βραβεία / Δώρα

 1. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με χρηματικό αντίτιμο και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής
 2. Τα τυχόν συμπληρωματικά έξοδα δώρων όπως αποστολή μέσω courier (αν δεν περιλαμβάνεται στο δώρο), κ.λπ. θα επιβαρύνουν τον νικητή του εκάστοτε διαγωνισμού.
 3. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν από το προσωπικό του notos.gr.
 4. Η παράδοση των δώρων θα γίνεται σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με τον νικητή.

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

 1. Υποβάλλοντας συμμετοχή, κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι τα αληθή του στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση το notos.gr απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή του έναντι του συμμετέχοντος.

 

Διάφορα

 1. Οι όροι του διαγωνισμού δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από το notos.gr. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα με τους όρους του διαγωνισμού. 
 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή και προσχώρηση στο σύνολο των όρων του διαγωνισμού και συνεπάγεται αυτομάτως την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.
 3. Στην περίπτωση που η ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού διαταραχθεί από οποιονδήποτε παράγοντα (π.χ. τεχνικό πρόβλημα, ιός, απάτη) το notos.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να αναστείλει, ακυρώσει ή συνεχίσει το διαγωνισμό.

 

Ανάδειξη νικητή

 1. Οι νικητές θα προκύψουν από μία κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 06/03/2020 στα γραφεία της Notos Com Συμμετοχές ΑΕΒΕ. Αν για οποιοδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την ημερομηνία ανωτέρω, η Notos Com Συμμετοχές ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα της κλήρωσης. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
 2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 5 (πέντε) νικητές και 5 (πέντε) επιλαχόντες. Οι νικητές, θα ενημερωθούν με τηλεφωνική επικοινωνία ή μέσω μηνύματος email στα στοιχεία που δήλωσε κατά την συμμετοχή του από την Notos Com Συμμετοχές ΑΕΒΕ.

Σε περίπτωση που η Notos Com Συμμετοχές ΑΕΒΕ αδυνατεί να εντοπίσει τους νικητές των δώρων, η προθεσμία επικοινωνίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 48 ώρες. Μετά το πέρας των 48 ωρών, η Notos Com Συμμετοχές ΑΕΒΕ  θα επικοινωνεί με τον αντίστοιχο επιλαχόντα. Αν οι 5 επιλαχόντες δεν επικοινωνήσουν με την Notos Com Συμμετοχές ΑΕΒΕ  σε διάστημα 48 ωρών από την ώρα επικοινωνίας με τον Διοργανωτή, τότε το δώρο θα ακυρώνεται.

 1. Οι 5 νικητές που θα κληρωθούν θα κερδίσουν ο καθένας 4 φυτικά καλλυντικά L' Occitane αξίας 58€.
 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς το Διοργανωτή, προκειμένου να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στα πλαίσια των ανωτέρων σκοπών, σε αρχείο που θα  δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του απορρήτου σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΕΚ2016/679 ως ισχύει, καθώς και οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας που απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (αρ. 12-22GDPR), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπεύθυνη επεξεργασίας εταιρία Notoscom Συμμετοχές, με έδρα την Κηφισιά, στην οδό Καλυφτάκη 5, ΤΚ 14564  ή με email στη διεύθυνση  dpo@notoscom.gr.