ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ σε όλες τις παραγγελίες!

VALENTINE’S GIVEAWAY

Κέρδισε μοναδικά δώρα για εσένα και το ταίρι σου. 

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό Instagram @notosofficial.
Από 5 έως 13 Φεβρουαρίου 2024.

 
Λαμβάνοντας μέρος στον Διαγωνισμό «VALENTINE’S GIVEAWAY» που διοργανώνουν τα πολυκαταστήματα notos στο instagram, ο κάθε συμμετέχων (ή ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του αν ο συμμετέχων είναι ανήλικος) αποδέχεται και συμφωνεί με τους παρόντες όρους του διαγωνισμού, τους επίσημους κανονισμούς και αποφάσεις της NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»).
 
 1. ΔΩΡΑ
Oι 2 πρώτοι τυχεροί θα κερδίσουν από 1 δείπνο και από 1 διαμονή για δύο στο TOR Hotel Group, οι 2 επόμενοι θα κερδίσουν από 1 δείπνο για δύο στο Athens Capital και οι 2 τελευταίοι τυχεροί θα κερδίσουν από ένα ανδρικό & από ένα γυναικείο άρωμα Narciso Rodriguez (for him & for her).
 
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο συμμετέχων/ουσα είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, η συμμετοχή του πρέπει να γίνεται κατόπιν της έγκρισης του/της νόμιμου κηδεμόνα του/της προς τούτο, και σε διαφορετική περίπτωση η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:
Α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου
Β) έχει καταχωρηθεί εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους
Γ) δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη
Δ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους
Ε) συμπεριλαμβάνει έγκυρο όνομα χρήστη instagram έχει ακολουθηθεί ρητά ο μηχανισμός του διαγωνισμού, αναγράφοντας τις σωστές αναφορές / hashtags. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να κηρύξει ως άκυρη την Συμμετοχή, οποτεδήποτε κριθεί η μη πληρότητα των ανωτέρω όρων, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών.
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, εξ ’αίματος ή εξ ’αγχιστείας σε ευθεία ή πλάγια γραμμή καθώς και τα άτομα που είναι ανίκανα προς δικαιοπραξία.
Σε περίπτωση που συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.
ΧΡΟΝΟΣ: Ο διαγωνισμός ξεκινάει από 5 Φεβρουαρίου 2024 στις 12:00 μ.μ. και ολοκληρώνεται 13 Φεβρουαρίου στις 11:00.
3.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ΔΕΝ απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος στο instagram και να έχει ακολουθήσει τη σελίδα @notosofficial (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν των όρων εγγραφής του instagram). Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να κάνει follow το @notosofficial στο Instagram, like & comment στο post του διαγωνισμού.
 H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο (Site) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού.
Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα για μία συμμετοχή. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Ο κάθε συμμετέχων, δύναται να αναδειχθεί νικητής μόνο μια φορά καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και σε όλες τις πιθανές κληρώσεις. Σε περίπτωση που ο ίδιος συμμετέχων αναδειχθεί ξανά νικητής, ακολουθεί δεύτερη κλήρωση.
 
4.Επιλογή Νικητών:
Για την ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού θα διεξαχθεί 6 (έξι) ηλεκτρονικές κληρώσεις στις 13/02/2023 και ώρα 16.00μμ από την οποία θα κληρωθούν 6 (έξι) τυχεροί νικητές και 6 (έξι) επιλαχόντες. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των προαναφερθέντων ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα notosofficial.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή. Οι 6 (έξι) νικητές θα ανακοινωθούν στις 13 Φεβρουαρίου 2023 και θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο instagram σχετικά με τις πληροφορίες για την παραλαβή του δώρου του.
Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν  στην ειδοποίηση παραλαβής του δώρου τους (μέσω του instagram λογαριασμού τους) από την Διοργανώτρια εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση. Η Διοργανώτρια Εταιρεία κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας των αναδειχθέντων νικητών στο διαγωνισμό για την παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός του προκαθορισμένου χρόνου, το δώρο δε θα είναι πλέον σε ισχύ και η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την κλήρωση. Η παράδοση των δώρων θα γίνει εντός των 2 επόμενων εβδομάδων από την ανακοίνωση του νικητή! Μετά την αποδοχή του Δώρου δεν επιτρέπεται η αλλαγή των στοιχείων του νικητή, καθόσον θα έχει ήδη εκκινηθεί η διαδικασία παράδοσής του στον εκάστοτε τυχερό Νικητή. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την κλήρωση.
Οι 4 πρώτοι νικητές θα λάβουν μέσω του λογαριασμού τους στο Instagram το κουπόνι του δώρου. Οι 2 νικητές των αρωμάτων θα παραλάβουν το δώρο τους από οποιοδήποτε πολυκατάστημα notos δηλώσουν, και σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης σε αυτό, το δώρο θα αποστέλλεται στην διεύθυνση αποστολής την οποία οι νικητές θα παρέχουν ηλεκτρονικά στην Διοργανώτρια Εταιρεία κατά την επικοινωνίας τους μετά την ανάδειξη τους ως νικητές. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία δυο ή περισσότερα άτομα με την ίδια ταυτότητα στο instagram (ίδιο username και password) απαντήσουν στο ενημερωτικό μήνυμα και διεκδικήσουν το ίδιο δώρο.
 
 1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, των κληρώσεων ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό στη σελίδα @notosofficial στο instagram. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω συνίσταται στους συμμετέχοντες να τηρούν μια μετριοπαθή και αποδεκτή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους συμμετέχοντες, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (netiquette). Μετά την εκπνοή της διάρκειας ισχύος του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχουν παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουσδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού.
Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
Η NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Εδεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο, ή άλλων σχολίων που αποστέλλονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα και ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτά. Η NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε αναμένει ότι οι χρήστες της ιστοσελίδας αυτής θα σέβονται τους υπόλοιπους χρήστες και θα συμμορφώνονται με τους Όρους Συμμετοχής, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει -χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση- οποιοδήποτε μήνυμα/εικόνα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και είναι: προσβλητικό, δυσφημιστικό ή άσεμνο, δόλιο ή παραπλανητικό, κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα τρίτου, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, ή ακατάλληλο κατά άλλο τρόπο.
 
 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν ευθύνεται για ζημιές και παρενέργειες από τη χρήση του δώρου που οφείλονται σε απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση του ή υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα (δώρα), ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.
 1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής σύνδεση με το Δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της, δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των Δώρων.
 1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες έχουν ρητά αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο instagram στην αντίστοιχη σελίδα@notosofficial με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Τα παρεχόμενα από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Προσωπικά Δεδομένα, νομίμως τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια Εταιρεία με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και διατηρούνται σε αρχείο αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, ήτοι τους διαγωνισμούς και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις της Διοργανώτριας Εταιρείας και τις ανάγκες των παρεχόμενων στο πλαίσιο του παρόντος υπηρεσιών της. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για τη νόμιμη συλλογή και διατήρηση σε αρχείο, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό του διαγωνισμού της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν μεταξύ άλλων δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντιρρήσεων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης ή αποκάλυψης των προσωπικών σας δεδομένων από τη notos, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, να ελέγξετε τις επιλογές μάρκετινγκ ή να οργανώσετε τη μεταθανάτια τύχη των προσωπικών σας δεδομένων και να μάθετε για τα άλλα δικαιώματά σας διαβάστε την πολιτική μας για την προστασία δεδομένων [https://www.notos.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon].
 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς. Επισημαίνεται ότι το instagram σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η αποστολή των στοιχείων του κάθε χρήστη γίνεται προς τη Διοργανώτρια εταιρεία και όχι το instagram.
 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 1. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στη Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο.
 1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, αστική ή ποινική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή το Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και οι Νικητές κι οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση.